Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

De klant van de bestelde of herstelde zaken of werken erkent uitdrukkelijk van de algemene voorwaarden
hieronder vermeld kennis te hebben gekregen en deze te hebben aanvaardt.
Alle opgegeven prijzen zijn opgemaakt aan de hand van hetgeen zichtbaar en gekend was door de verkoper/
leverancier. Niet vermelde werken, onvoorziene meerwerken, verborgen gebreken aan aangeleverde
voertuigen,... kunnen door verkoper/leverancier in regie worden aangerekend zonder dat de klant hiervoor
een bijkomende offerte verlangt noch noodzakelijkerwijze een expliciete opdracht dient te ondertekenen. De
klant geeft hierbij stilzwijgend zijn toestemming met de uitvoering van deze herstellingen.

Artikel 2 : Betalingsvoorwaarden

2.1. Alle facturen zijn contant betaalbaar in de maatschappelijke zetel te Zwevezele, en de prijs ervan is
aangeduid in Euro
2.2. Bij niet betaling binnen de 15 dagen is er een interest verschuldigd van 12% per maand, vanaf datum
factuur. Deze intrest is van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig
is. De vervallen intresten die zich uitstrekken over een eenheid van één volledig jaar na betaalbaarheid
van de factuur, worden, van rechtswege, en zonder enige ingebrekestelling, bij de hoofdsom van het
verschuldigde saldo gevoegd, derwijze dat zij zelf ook intresten opbrengen. Hetzelfde gebeurt met
de verschuldigde intrest van de opeenvolgende jaren, die eveneens van rechtswege, en zonder enige
ingebrekestelling op het einde van elke jaarlijkse vervaldag gekapitaliseerd wordt.
2.3. Bij niet betaling van de factuur wordt van rechtswege en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling
nodig is, ten titel van contractuele schadevergoeding het factuurbedrag verhoogd worden met 15 % op
de hoofdsom, en met een minimum van 50 euro, en dit boven de conventionele intrest welke in ieder
geval verschuldigd blijft.
2.4. Bij gerechtelijke invordering komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de maximale
rechtsplegingsvergoeding verschuldigd is door de klant, zelfs wanneer deze verstek laat gaan, aangezien
de verkoper/leverancier voordien reeds alles in het werk heeft gesteld om de factuur op een minnelijke
wijze betaald te krijgen en de kosten van gerechtelijke invordering niet gedekt worden door het
basisbedrag en aldus zeker niet door het minimumbedrag.
2.5. Iedere betaling wordt aangerekend op de oudste factuur en/of verwijlintresten. Het recht van de klant op
compensatie met vorderingen die hij meent op ons te hebben, is uitgesloten.
Alle innings- en protestkosten van de aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant,
zonder dat het gebruik van wissels de plaats van betaling wijzigt.
Bij het niet nakomen van eventuele afbetalingsvoorwaarden en - termijnen, - of deze nu onder de vorm
van wissels of andere wijze gegeven zijn -, wordt de ganse schuldvordering ineens opeisbaar.
2.6. Zowel bij verkoop als bij constructie van machines dienen de eventuele betaalschijven te worden
nagekomen en dient uiterlijk bij de oplevering/ aflevering van de machine(s) het saldo te worden betaald.
Bij niet betaling van de overeengekomen betaalschijven behoudt de koper/leverancier het recht de werken
stil te leggen tot bij volledige betaling van de openstaande schulden in voorkomend geval verhoogd met
de conventionele rente en conventionele schadevergoeding.
Voor de desorganisatie, heropstarten en opnieuw inplannen van de werken na wanbetaling van de klant wordt
de uitvoeringstermijn van rechtswege verlengd met de termijn van de betalingsachterstand verhoogd
met 2 maanden. Tevens kan de verkoper/leverancier een forfaitaire vergoeding vorderen van 1.000 €.
In elke geval zal een stallingsvergoeding verschuldigd zijn van 50 € per dag vanaf de stillegging der
werken tot aan de heropstart, c.q. de verbreking van de overeenkomst.
2.7 Bij gespreide leveringen heeft de verkoper/leverancier het recht de leveringen te stoppen bij wanbetaling
van een der facturen.

Artikel 3 : betwistingen

3.1. Alle betwistingen in verband met factuur en inhoud ervan dienen te gebeuren bij aangetekend schrijven
op straffe van onontvankelijkheid van de betwistingen en dit binnen de acht dagen na ontvangst der
factuur en/of de leveringen. Behoudens tegenbewijs worden de facturen geacht te zijn ontvangen op
de factuurdatum. Latere betwistingen worden niet aanvaard. Alle betwistingen omtrent goederen en
levering dienen te geschieden uiterlijk bij levering (oplevering), minstens binnen de 2 dagen na het
ontdekken van verborgen gebreken en dit op straffe van verval en dit bij aangetekend schrijven.
3.2. Alle verbintenissen worden beschouwd als zijnde aangegaan te Zwevezele en aldaar uitvoerbaar.
Onze leveringen geschieden ex works, zijnde de vestiging te Zwevezele en worden geacht door ons te
zijn afgeleverd, indien de afnemer in gebreke is gebleven ze na het verstrijken van de leveringstermijn
in ontvangst te nemen. De leveringstermijn is slechts van indicatieve aard, en de verkoper/leverancier
kan geenszins gehouden zijn tot schadevergoeding wegens het verstrijken van de aangeduide
leveringstermijn.

Artikel 4 : oplevering

4.1. Wanneer de werken beëindigd zijn, zal de klant enkele dagen voordien verwittigd worden van datum en
uur van aflevering/oplevering en zal hem tevens de afrekening worden overgemaakt.
4.2. Vooraleer de klant de machine(s) ontvangt dient het saldo volledig vereffend te zijn.
Indien de klant geen gevolg heeft gegeven aan de uitnodiging tot afevering of oplevering en zelfs na
daartoe aangetekend te zijn uitgenodigd nog steeds ingebreke blijft, wordt de klant geacht het goed
zonder voorbehoud te hebben aanvaard en wordt het saldo dadelijk opeisbaar, meer de conventionele
rente en de conventionele schadevergoeding.
Wanneer er in afwijking van huidige bedingen toch een afgifte van het voertuig zou gebeuren zonder
dat er een opleveringsverslag werd opgemaakt, geldt deze in ontvangstname als een onweerlegbaar
vermoeden van voorbehoudsloze aanvaarding van het goed en de goede en correcte uitvoering van de
werken.

Artikel 5 : verbreking van de overeenkomst :

5.1. Indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of indien de klant in gebreke blijft zijn
bestelling geheel of gedeeltelijk in ontvangst te nemen, is hij een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd van 25% van de waarde van de bestelling onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper
om tot gedwongen afname van het bestelde over te gaan.
Ingeval de verkoper/leverancier maatwerk aflevert zal de klant bovenop de forfaitaire schadevergoeding
alle materiaal dienen te vergoeden die voor de opdracht van de klant werd aangekocht.
5.2. Elke annulering van het bestelde dient per aangetekend schrijven te gebeuren

Artikel 6 : Aansprakelijkheid en waarborgen :

6.1. De verkoper/leverancier is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of
gevolgschade, of schade voor winstderving, verlies van goodwill, inkomstenverlies, gegevensverlies of
onvermogen die door de klant of door derden wordt opgelopen onafhankelijk van garantie, contract,
onrechtmatige daad of enige andere grond en zelfs als de verkoper/leverancier op de hoogte is gebracht
van de mogelijkheden van zulke schade. Indien bepaalde rechtsgebieden de uitsluiting de bepaalde
garanties, de beperking van de aansprakelijkheid of de vrijwaring van bepaalde schade verbieden, zal de
volledige aansprakelijkheid van de leverancier niet meer bedragen dan het maximaal bedrag voorzien in
de door de leverancier afgesloten verzekeringspolis (momenteel 2.500.000 €).
6.2. De verkoper/leverancier is evenmin aansprakelijk:
- wanneer de productie niet kan plaatsvinden zoals overeengekomen met de klant door een geval van
overmacht.
- voor de wanprestaties of fouten, inclusief opzet en zware fout, zowel contractueel als buiten contractueel,
van haar aangestelden of uitvoeringsagenten.
- voor eender welke schade veroorzaakt door de daden of de nalatigheid van de klant of derden.
- voor de beschadiging aan het materiaal geleverd door de klant.
- voor diefstal of schade aan het door de klant ter beschikking gestelde materiaal.
Deze opsomming is niet limitatief.
6.4. De klant is verplicht de verkoper/leverancier te vrijwaren voor alle aanspraken uitgaande van derden die
voortvloeien uit het gebruik van de door de klant het ter beschikking gestelde goederen.
6.5. De waarborgen op onderdelen zijn deze die de verkoper/leverancier zelf krijgt van haar leveranciers en
strekken niet verder dan het vervangen van de “defecte materialen” zodat de uurlonen voor de vervanging
nooit onder garantie vallen.
Voor verplaatsingskosten wordt er een vergoeding van ................ € per km aangerekend, met een
minimum van ................ € (uurloon van de werkman inbegrepen).
Alle herstelling dienen te worden uitgevoerd in de werkplaatsen van de verkoper/leverancier. Alle kosten
van transport van de defecte voertuigen zijn ten laste van de klant.
6.6. De verkoper/leverancier is slechts aansprakelijk voor duidelijk aantoonbare levering- fabricatie-
of materiaalfout. Deze aansprakelijkheid vervalt indien de klant zelf wijzigingen en herstellingen
aan het geleverde goed verricht heeft of door derden laat verrichten en/of indien het geleverde op
onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

Artikel 7 : retentierecht :

7.1. De bestelde en/of geleverd goederen blijven uitsluitend en volledig eigendom van de verkoper tot de
volledige betaling ervan. De verkoper/leverancier is gerechtigd de bewarende maatregelen te nemen die
noodzakelijk zijn om dit retentierecht uit te oefenen, waar de voertuigen zich na levering ook bevinden.
7.1. De verkoper/leverancier is niet aansprakelijk voor de bewaring, beschadiging of verlies van de ten behoeve
van de uitvoering van de opdracht door de klant ter beschikking gestelde goederen of goederen van een
door de klant aangeduide leverancier.
7.2. Wanneer de klant in gebreke blijft de aan verkoper/leverancier verschuldigde bedragen te voldoen, is
verkoper/leverancier gerechtigd de zaken die geleverd worden door de klant en die verkoper/leverancier
onder zich heeft, bij zich te houden tot wanneer de klant het verschuldigde bedrag en al zijn toebehoren
heeft overmaakt. In elke geval zal een stallingsvergoeding verschuldigd zijn van 50 € per dag vanaf het
ingebreke blijven van de klant tot aan de integrale betaling, c.q. de verkoop zoals voorzien in punt 7.3.
De klant kan in geen geval aanspraak maken op welkdanige schadevergoeding ook wegens genotsderving.
7.3. Wanneer de klant na een termijn van 6 maanden na de aangetekende ingebrekestelling nog steeds
het openstaand bedrag en zijn toebehoren niet heeft betaald, is verkoper/leverancier gerechtigd om
toepassing te maken van de procedure voorzien bij de Wet van 21 februari 1983 op verkoop van sommige
achtergelaten voorwerpen.

Artikel 8: overmacht:

8.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet of moeilijk te realiseren is en voorzien
kan worden dat de uitvoering voor een periode van meer dan 6 maanden zal worden belemmerd, dan
is verkoper/leverancier gerechtigd om de opdracht zonder enige ingebrekestelling en zonder enige
gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de klant gehouden verkoper/leverancier te
vergoeden voor het reeds verrichte werk. verkoper/leverancier is onder geen enkel beding gehouden tot
enige schadeloosstelling van de opdrachtgever.
8.2. In geval van overmacht dient verkoper/leverancier de klant daarvan mededeling te doen. Na ontvangst
van deze mededeling heeft de klant 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de klant
besluit tot ontbinding, is zij verplicht verkoper/leverancier te vergoeden voor het reeds verrichte werk.
8.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen,
stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in,
beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machine breuk en andere
productiestoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet leveringen van materialen
en halffabricaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of
overeenkomst voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/
of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud
van de opdracht en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de
opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief. 

Artikel 9. hoofdelijkheid

Ingeval de besteller zowel in eigen naam tekent, als in naam van de vennootschap waarvoor hij optreedt,
zijn beiden solidair en hoofdelijk gehouden tot betaling van de volledige schuld zoals voorzien in huidige
voorwaarden.

Artikel 10 : bevoegde rechtbanken – toepasselijk recht :

In geval van gerechtelijke invordering en/of betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied van
onze maatschappelijke zetel bevoegd. Enkel het belgische recht is van toepassing.